Bekijk onze

Algemene
voorwaardenūüĎÄ

6

1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Sodrive Rijopleidingen worden aangeboden, Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

1.2 De wederpartij bij overeenkomsten wordt vervolgens ‚Äúcursist‚ÄĚ genoemd.

1.3 Sodrive Rijopleidingen biedt de cursist √©√©n van de volgende diensten aan: 

a) Reguliere opleiding; opleiding met een minimale duur van een maand met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij het praktijkexamen (herexamen garantie) inbegrepen zijn. 

b) Spoedopleiding; opleiding met een aantal rijlessen die binnen 5, 7, 10 of 14 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen (herexamen garantie) inbegrepen zijn. 

1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Overeenkomsten

2.1 Indien van √©√©n van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. 

2.2 In geval van strijd tussen in deze opgenomen voorwaarden bepalingen en andere schriftelijke van overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste. voorwaarde, prevaleren de laatste. 

 

3. Verplichtingen Sodrive Rijopleidingen 

3.1 Sodrive Rijopleidingen is verplicht zorg te dragen ervoor dat: 

1. de rijlessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM); 

2. de examenaanvraag binnen 2 weken is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid (NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd √©n de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan Sodrive Rijopleidingen heeft voldaan. 


4. Verplichtingen Cursist 

4.1 De cursist is verplicht:

1. dient aanwezig te zijn voor de afgesproken rijles; Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles; 

2. een rijles die hij/zij niet kan volgen dient minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Zaterdagen, zondagen en erkenden feestdagen worden niet meegerekend in de 48 uur. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, dan heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les wordt bij de cursist in rekening gebracht (verschuldigd). Afzeggen kan uitsluitend bij de desbetreffende rij-instructeur. De cursist heeft recht op een vervangende rijles, in geval van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van een ziekenhuisopname van de cursist of het overlijden dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1e en 2e graad. De cursist dient op verzoek van Sodrive Rijopleidingen schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te bewijzen. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval van afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van voorheen genoemde dringende reden; 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen. 

4. bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen; 

5. nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen be√Įnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen. De cursist dient alle informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken. 


5. Betaling 

5.1 Sodrive Rijopleidingen heeft recht op een eenmalige inschrijfkosten bij de cursist in rekening te brengen; 

5.2 tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per automatisch incasso te geschieden. De cursist behoudt zicht het recht voor op zijn en/of haar verzoek de automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief ge√Įncasseerd bedrag te laten terugboeken. Pas na ontvangst (eerste termijn) van de betaling van het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden. 

5.3 Sodrive Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De cursist in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging. 

5.4 indien de cursist de machtiging tot automatische incasso intrekt of een ge√Įncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die niet door middel van automatische incasso wordt betaald aan Sodrive Rijopleidingen administratiekosten van EUR 12,- verschuldigd. Deze kosten dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald. 

5.5 indien de cursist de betaling van een rijopleiding met credit card geschiedt, duurt deze rijopleiding maximaal 3 maanden. 

5.6 indien de cursist binnen 14 dagen na het verstrijken van het betalingstermijn door Sodrive Rijopleidingen geen betaling heeft ontvangen, is de cursist is van rechtswege in verzuim. Sodrive Rijopleidingen behoudt zich alsdan het recht voor om over het openstaande bedrag administratiekosten van EUR 12,- te berekenen. Sodrive Rijopleidingen behoudt hiermee het recht om over het openstaande bedrag rente te berekenen. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. De betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de eventuele overige termijnen komt hiermee niet te vervallen.

 5.7 indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Sodrive Rijopleidingen de vorderingen ter incasso uit handen geven aan een derde. Sodrive Rijopleidingen is in dit geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Sodrive Rijopleidingen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Sodrive Rijopleidingen bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste % van het verschuldigde bedrag. 


6. Examen 

6.1 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Sodrive Rijopleidingen dienen voordat de examenaanvraag wordt ingediend te zijn voldaan. 

6.2 Sodrive Rijopleidingen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigheid tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijzigingen te overhandigen. 

6.3 Sodrive Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens. 

6.4 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor de aanvraag van een nieuwe examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen. 

6.5 Indien de cursist zakt voor zijn/ haar praktijkexamen, wordt het her praktijkexamen door Sodrive betaald en is voor de leerling gratis, indien de cursist het advies van de rijinstructeur volgt, met een minimale voorwaarden om 4 blokuren van 100 minuten heeft gekocht. De geldigheid van de gratis herexamens is tot 1 jaar na de proefrijles en de cursist zijn machtiging intrekt voor het praktijkexamen bij het CBR voor Sodrive niet intrekt. 

6.6 Sodrive Rijopleidingen zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van √©√©n van de volgende gebeurtenissen: 1. een familie lid uit de tot en met de 2e graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de dag van het examen zelf. 2. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet beschikbaar is en ook geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is. 3. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het NOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is. 


7. Ontbinding 

7.1 Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Sodrive Rijopleidingen als bindend beschouwt, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief of email wordt ontbindt. 

7.2 De overeenkomst kan zowel door de cursist als Sodrive Rijopleidingen worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand. 

7.3 Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Sodrive Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van genoten en/of gereden rijlessen, theoriecursus/ bestanden, eenmalige inschrijfkosten ‚ā¨19,50, administratiekosten en/ of annuleringskosten ‚ā¨45,- en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren. 

7.4 Sodrive Rijopleidingen kan de overeenkomst slechts ontbinden door dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Sodrive Rijopleidingen gehouden lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren. 


8. Vrijwaring 

8.1 Sodrive Rijopleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder kun je het volgende verstaan of onder meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen be√Įnvloeden. 

8.2 Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Sodrive Rijopleidingen volledig voor de gevolgen hiervan. De opgelegde boetes zal door de cursist ter zake geheel vergoeden, alsmede alle andere financi√ęle consequenties geheel voor zijn en of haar rekening nemen.